Mẫu hợp đồng lao động thường sử trong khách sạn nhà hàng bạn cần biết

Dù bạn là người sử dụng lao động hay người lao động thì cũng cần phải nắm rõ nội dung của hợp đồng lao động. Hợp đồng xác lập quyền và nghĩa vụ của người lao động cũng như người sử dụng lao động. Hãy cùng nghekhachsan.4irhotel.com tìm nội dung của hợp đồng mẫu .

Mẫu hợp đồng lao động thường sử trong khách sạn nhà hàng

(Tên đơn vị)                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……..                                                                                                                                                                                          (Tỉnh/ Thành phố), Ngày… Tháng… Năm….

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là:

– Ông/ Bà: …………………………………………………………………………… Quốc tịch:……………………….

– Đại diện cho: …………………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

– ​Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………….

Và một bên là:

– Ông/ Bà: ………………………………………………………………………………….Quốc tịch: ………………….

– Sinh ngày: ………………………………. Tại: …………………………………………….…………………………..

– Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

– Số CMND: …………………….. Cấp ngày: ..……………….. Tại: ……………………………………………….

– Số sổ lao động (nếu có): ……………….……….. Cấp ngày: ……………….. Tại:………………………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết thực hiện đúng những điều khoản sau đây:

♦ Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Ông/ Bà:………………….. ……………………………………………………………………………………………..

– Làm việc theo loại hợp đồng:…………………………………………………………………………………………..

– Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm….

– Thử việc từ ngày… tháng… năm đến ngày… tháng… năm…

– Địa điểm làm việc:…………………………………………………….……………………………………….

– Chức danh chuyên môn:…………………………… Chức vụ (nếu có):……………………………………………….

– Công việc đảm nhận: ………………………………………………………………………………………………………..

♦ Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc:……………………………………………………………………………………………………………

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

♦ Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người lao động

1. Nghĩa vụ

– Trong công việc, ông/ bà: ………………………………………………….. chịu sự điều hành trực tiếp của

ông/ bà: ………………………………………….. là (chức vụ) ……………………………………………………….

– Hoàn thành những công việc theo cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị, kỷ luật – an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

– Bồi thường vi phạm và vật chất: ..……………………………………………………………………………

2. Quyền hạn

Người lao động có quyền đề xuất thay đổi, tạm hoãn, khiếu nại, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3. Quyền lợi

  Tổng hợp trường đào tạo nghề du lịch khách sạn tại TP.HCM

– Mức lương cơ bản: …………………………………………………………………………………………………………………

– Hình thức trả lương:…………………………………………………………………………………………………………………

– Phụ cấp gồm: …………………………………………………………………………………………………………………………

– Được trả lương vào các ngày: ………………………………………………………………………………… hàng tháng.

– Tiền thưởng: ………………………………………………………………………………………………………………………….

– Chế độ nâng lương:…………………………………………………………………………………………………………………

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm:………………………………………………………………………………………….

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…):………………………………………………………………..

– Chế độ bảo hiểm: …………………………………………………………………………………………………………………..

Chế độ đào tạo: ……………………………………………………………………………………………………………………..

– Phương tiện đi lại làm việc: …………………………………………………………………………………………………….

– Những thỏa thuận khác: ………………………………………………………………………………………………………….

♦ Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

– Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động với người lao động.

– Thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn 

– Điều hành, hướng dẫn người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

♦ Điều 5: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về quan hệ lao động không được thỏa thuận trong hợp động này thì căn cứ theo quy định thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật lao động hiện hành.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, người lao động giữ 01 bản và đơn vị sử dụng lao động giữ 01 bản.

– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ………. tháng ………. năm …………

– Nếu hai bên có ký kết phụ lục thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị tương đương như nội dung của bản hợp đồng lao động này.

– Hợp đồng này được ký kết tại ……………………………… vào ngày ……… tháng …. năm ……….

 

  Bảng tổng hợp các thuật ngữ tiếng Anh cho lễ tân khách sạn

Người lao động                                                                                                    Người sử dụng lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

Dowload

Download “Mẫu hợp đồng lao động dành cho khách sạn” Hop-dong-lao-dong.docx – Downloaded 218 times – 15 KB

Hãy là người đầu tiên để lại nhận xét

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*